Biografie

N.D.B. (Nico) Habermehl (1946-2014) was historicus. Van zijn hand verschenen publicaties over maritiem-historische onderwerpen en over het verleden van Gouda, Zwolle en Nieuwveen. In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Leiden op een biografie van marinebestuurder Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825). De maritiem-historische artikelen gaan over de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, de ondergang van het linieschip Prins Willem in september 1781, scheepswrakken in de Waddenzee, de marineofficieren Jan den Haen (1630-1676) en Abraham Ursinus Grevenstein (1769-1833), de ‘historicus onzer zeetriomfen’ Johannes Cornelis de Jonge (1793-1853) en over shanties (zeemanswerkliederen).

De meeste van zijn publicaties hebben het verleden van zijn woonplaats Gouda tot onderwerp. Zo publiceerde hij in de reeks van Open Monumentendag, de Tidinge, de Schatkamer, het informatieblad van Golda en de verzameling bijdragen van die Goude (zoals de Kadastrale Atlas, de Stadsgeschiedenis en de heruitgave van de Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda). De Goudse onderwerpen zijn zeer divers: monumenten, Tweede Wereldoorlog, Nieuwe Veemarktgebied, bevolkingsontwikkeling, onderaardse gangen, Catharina Gasthuis, Tolhuis, Willem Frederik Büchner, Erasmus, de Josephbuurt en biografische schetsen van Goudse historici. Samen met Jan Willem Klein stelde hij een bibliografie van Gouda samen. Hierin zijn meer dan 4.000 artikelen over het verleden van Gouda geïnventariseerd.

Als auteur en redacteur was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van de canon van Gouda en een nieuw versie van het straatnamenboek. Verder is hij de samensteller van het dossier Migranten op Goudanet (www.goudanet.nl) en publiceerde hij in 2013 een boek over de geschiedenis van Nieuwveen in de periode 1838-1954. Dit Dorp van land en water was een eeuw lang de woonplaats van zijn voorouders. Over zijn familie schreef hij ook In de rechte lijn. Negen generaties Habermehl in Nederland. Daarnaast was bijna tien jaar lang als docent verbonden aan de cursus Goudologie, uitgaande van het Historisch Platform Gouda en presenteerde hij het programma Verrassend Gouda, waarin Gouwestad TV maandelijks een historisch thema aan de orde stelt.

Nadat hij zijn actieve loopbaan bij het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen in 2008 beëindigde, wijdde hij zich volledig aan de geschiedschrijving. Zijn laatste artikel, over de vestigingsgeschiedenis van de islam in Gouda, verscheen nauwelijks een week voor zijn dood.

In 1973 trouwde Nico Habermehl te Zwolle met Jeannette van ‘t Land. Samen hebben zij twee zonen: Floris (1978) en Diederick (1982).

habermehlgezin

Van links naar rechts: Nico Habermehl, Jeannette Habermehl-van ‘t Land,
Floris Habermehl, Diederick Habermehl (2006).
(Foto: Martin Droog.)

Opleiding

1958-1963: Mulo te Zwolle, Woerden, Bilthoven, Mulodiploma B.

1963-1965: Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, getuigschrift BS.

1966: Hogere Zeevaartschool Amsterdam, diploma derde stuurman grote handelsvaart.

1970: Hogere Zeevaartschool Amsterdam, diploma tweede stuurman grote handelsvaart.

1973-1977: Noordelijke Leergangen te Zwolle, diploma Geschiedenis MO eerste gedeelte.

1977-1980: Noordelijke Leergangen te Zwolle, diploma Geschiedenis MO tweede gedeelte.

1980-1983: Rijksuniversiteit Utrecht, doctoraal geschiedenis.

1992-2000: Promotieonderzoek naar het leven en werk van Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825), advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van Amsterdam (1781-1795) en minister van Marine (1813-1825).

Gepromoveerd op 14 december 2000 aan de Universiteit Leiden.

promotienico

Promotie op 14 december 2000 te Leiden.
Links promotor prof. dr. J.R. Bruijn, rechts dr. Nico Habermehl.
(Foto: Diederick Habermehl.)

Werkzaamheden

1965-1973: Stuurman grote handelsvaart, Phs. van Ommeren, Rotterdam.

1973-1976: Antiquair en boekverkoper.

1976-1985: Leraar geschiedenis, Stichting Christelijke Mavo Zwartsluis e.o., Zwartsluis.

1985-1998: Beleidsmedewerker en senior beleidsmedewerker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.

1998-1999: Senior beleidsmedewerker Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (interim functie voor de periode van één jaar).

1999-2003: Senior beleidsmedewerker Ministerie van OCW, directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.

2003-2008: Accountmanager Ministerie van OCW, directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid.

2008-2014: Historicus.

schieten

Zonnetje schieten op het m.s. Pooldrecht (1969).

examen8485

Examenklas geschiedenis 1984/85 van de Christelijke Mavo te Zwartsluis.
Midden (met baard) Nico Habermehl.

weteducatie

Ambtelijke ondersteuning van minister Jo Ritzen bij de behandeling van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in de Tweede Kamer, mei 1995. Van links naar rechts Barbara Dijkgraaf, Nico Habermehl, Bert de Vries.

Nevenactiviteiten

1984-1985: Voorzitter Zwolse Historische Vereniging.

1986-1991: Redacteur Informatieblad Oudheidkundige Werkgroep ‘Golda’, een uitgave van de Archeologische Vereniging ‘Golda’.

1986-1991: Bestuurslid Stichting Open monumentendag Gouda.

1988-1995: Lid/vice-voorzitter Straatnamencommissie Gouda.

1989-2008: Lid/voorzitter Historische Vereniging ‘die Goude’.

1991-2004: Redacteur Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Historische Vereniging ‘die Goude’.

1993-1997: Lid/voorzitter begeleidingscommissie project geschiedbeoefening Zuid-Holland.

1997-2002: Coördinerend redacteur stadsgeschiedenis van Gouda.

2004-2014: Secretaris Stichting Boughaz te Gouda.

2005-2014: Docent van de basis- en vervolgcursus Goudologie, uitgaande van het Historisch Platform Gouda.

zwolsehv1983

Ondertekening van de statuten van de Zwolse Historische Vereniging op 15 december 1983.
Van links naar rechts: Jan Borst, notaris Th.G. Drese, Jaap Hagedoorn (secretaris), Nico Habermehl (voorzitter), Pieter Lettinga.
(Foto: J.P. de Koning.)

Burgemeester Cornelissen

Burgemeester Wim Cornelis neemt het eerste exemplaar van de stadsgeschiedenis van Gouda op 7 oktober 2002 in ontvangst van Nico Habermehl, voorzitter van de Historische Vereniging die Goude.
(Foto: Pim Mul.)

kostuum

Feest op 8 oktober 2007 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Historische Vereniging die Goude.  Links vice-voorzitter Adri van den Brink, rechts voorzitter Nico Habermehl, beiden in negentiende-eeuws kostuum.
(Foto: Hans Suijs.)

Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda verrast Nico Habermehl op 17 juli 2014 tijdens een repetitie van het shantikoor West-ZuidWest in de Speelwinkel aan de Raam met het ereburgerschap van de stad Gouda 

(Foto: Paul Abels)